Ogłoszenia i zawiadomienia innych organów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wojewody Wielkopolskiego IR-V.7840.21.2019.2 z dnia 27.03.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji przeciwpowodziowej pn. „Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm. Rzgów”. Treść OBWIESZCZENIA w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.51 z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia podejmującego z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.50 z dnia 25.02.2019 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.

OBWIESZCZENIE Dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu PO.RUZ.421.410.7.2018.ML z dnia 27.02.2019 r.

o wydaniu decyzji w sprawie dotyczącej postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych z odcinka 1.3 autostrady A2...

OBWIESZCZENIE Dyrektora RZGW Wód Polskich w Poznaniu PO.RUZ.421.410.4.2018.ML z dnia 16.01.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych z odcinka 1.3 autostrady A2 Sługocin – Modła...

ZAWIADOMIENIE Geofizyki Toruń S.A. GDS/PL-160/8/2018 z dnia 04.09.2018 r.

o badaniach geofizycznych metodą sejsmiczną. Treść ZAWIADOMIENIA w załączniku.

INFORMACJA Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej DOK.DOK3.9703.2.1.2018.LŁ z dnia 20.08.2018 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie robót w wodach rzeki Strugi Zarzewskiej polegających na wykonaniu umocnień dna koryta rzeki w km: 2+377,5 do km 2+411,5 oraz na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Strugi Zarzewskiej...

OGŁOSZENIE Zarządu Województwa Wielkopolskiego DSR-II-1.721.12.2018 z dnia 03.07.2018 r.

o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracją miasta Poznań, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny położonych wzdłuż autostrady A2 od km 107+900 do km 257+219 obejmującego aktualizację „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch...

DECYZJA Starosty Konińskiego WS.6343.14.2018 z dnia 12.06.2018 r.

w sprawie ustanowienia zarządu komisarycznego na koszt Gminnej Spółki Wodnej w Rzgowie. Treść DECYZJI w załączniku.

ZAWIADOMIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-II.4233.2.2015.WM.47 z dnia 29.05.2018 r.

w sprawie powiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Poprawie Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego w Dolinie Rzeki Warty – Budowa Polderu Golina w Powiecie Konińskim”.