Zawiadomienia i obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2012 z dnia 16.03.2012 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego i garażowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na warsztat napraw mechanicznych sprzętu...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2011 z dnia 14.02.2012 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,06 hazlokalizowanego w obrębie Grabienice na nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 288/3". Treść zawiadomienia w załączniku.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2011 z dnia 14.12.2011 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,06 hazlokalizowanego w obrębie Grabienice na...

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2011 z dnia 26.04.2011 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do chowu brojlerów o obsadzie 160 DJP w m. Błonice na działce ozn. nr ewid. 76/1". Treść obwieszczenia w załączniku....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2011 z dnia 26.04.2011 r.

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Rzgów na działkach ozn. nr ewid. od 53 do58". Treść obwieszczenia w załączniku....

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.7623-145/10 z dnia 14.04.2011 r.

o wydaniu decyzji z dnia 15 marca 2011 r., znak: DSR.VI.7623-145/10, zmieniającej decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: SR.Ko-2.6600-2/05 z dnia 01.08.2006 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego Fermie Drobiu - Sławomir, Magdalena i Beata Wieczorek, Rzgów II/11, 62-586 Rzgów na prowadzenie instalacji: Ferma Drobiu w Rzgowie II/11,...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-3/2006/08/09/10 z dnia 16.03.2010 r.

w sprawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr RDOŚ-30-OO.I-66190-6/80/akr z dnia 10.03.2010 r. o wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przesłania Standardowego Formularza Komunikacyjnego stosownie do postanowień art. 6.4 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Treść zawiadomienia w załączniku....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-4/2009/2010 z dnia 10.03.2010 r.

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,4 MW" w m. Kurów na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów w...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-1/2010 z dnia 04.02.2010 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu reklamy wolnostojącej, jednostronnej o wymiarach planszy 12 x4 moświetlonej LED z niezależnym źródłem zasilania (solar + turbina)" na działce ozn. nr ewid. 400/5, obręb Barłogi. Treść zawiadomienia...

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.6213-219/09 z dnia 12.01.2010 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z Miejsca Obsługi Podróżnych "Osiecza" III na autostradzie płatnej A2 (odcinek Września Konin) dla Autostrady Wielkopolskiej S.A., z siedzibą przy ul. Dziadoszańskiej 10, 61-248 Poznań. Treść zawiadomienia...