Zawiadomienia i obwieszczenia (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-3/2006/08/09/10 z dnia 16.03.2010 r.

w sprawie pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr RDOŚ-30-OO.I-66190-6/80/akr z dnia 10.03.2010 r. o wystąpieniu do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dot. przesłania Standardowego Formularza Komunikacyjnego stosownie do postanowień art. 6.4 Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Treść zawiadomienia w załączniku....

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-4/2009/2010 z dnia 10.03.2010 r.

o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,4 MW" w m. Kurów na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów w...

ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-1/2010 z dnia 04.02.2010 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu reklamy wolnostojącej, jednostronnej o wymiarach planszy 12 x4 moświetlonej LED z niezależnym źródłem zasilania (solar + turbina)" na działce ozn. nr ewid. 400/5, obręb Barłogi. Treść zawiadomienia...

ZAWIADOMIENIE Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR.VI.6213-219/09 z dnia 12.01.2010 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z Miejsca Obsługi Podróżnych "Osiecza" III na autostradzie płatnej A2 (odcinek Września Konin) dla Autostrady Wielkopolskiej S.A., z siedzibą przy ul. Dziadoszańskiej 10, 61-248 Poznań. Treść zawiadomienia...