Postanowienia i uzgodnienia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OPINIA SANITARNA PPIS w Koninie ON.NS-72/2/1-101/12 z dnia 08.11.2012 r.

o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnej szczegółowej - ziemnego stawu rybnego, zlokalizowanego na działce ozn. nr geodezyjnym...

POSTANOWIENIE RDOŚ w Poznaniu WOO-I.4242.2.2011.AR1 z dnia 27.06.2012 r.

o odmówieniu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu węgla brunatnego ze złoża PIASKI, zlokalizowanego na terenie następujących gmin województwa wielkopolskiego: Rzgów, Rychwał, Grodziec i Zagórów. Postanowienie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów...

OPINIA SANITARNA PPIS w Koninie ON.NS-72/2/5-4/12 z dnia 20.02.2012 r.

w sprawie wydania negatywnej opinii pod względem higienicznym i zdrowotnym warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,4 MW" w m. Kurów na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów w postępowaniu...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.3.2011 z dnia 08.02.2012 r.

o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - ziemnego stawu rybnego o powierzchni0,06 ha" zlokalizowanego w obrębie Grabienice na nieruchomości ozn. nr geodezyjnym 288/3 w postępowaniu...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2011 z dnia 29.06.2011 r.

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Rzgów" na działkach ozn. nr ewid. od 53 do 58. Inwestor: Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" ul. Okóln

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2011 z dnia 03.06.2011 r.

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do chowu brojlerów o obsadzie 160 DJP w obrębie Błonice na działce ozn. nr ewid. 76/1". Postanowienie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-2/2010 z dnia 04.02.2010 r.

o nałożeniu na wnioskodawcę McDonalds Polska Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu reklamy wolnostojącej, jednostronnej o wymiarach planszy 12 x4 moświetlonej LED z niezależnym źródłem zasilania (solar + turbina)" w obrębie...

POSTANOWIENIE Starosty Konińskiego WO.7634-58/09 z dnia 12.11.2009 r.

o uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,2 MW" na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów. Postanowienie...

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP-7624-4/2009 z dnia 15.07.2009 r.

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie biogazowni rolniczej wytwarzającej energię elektryczną i cieplną z odnawialnego źródła energii - biomasy o mocy 1,2 MW" w m. Kurów na działce ozn. nr ewid. 94, obręb Kurów. Postanowienie znajduje...