Postanowienia i uzgodnienia (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.1.2011 z dnia 29.06.2011 r.

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w m. Rzgów" na działkach ozn. nr ewid. od 53 do 58. Inwestor: Związek Międzygminny "Koniński Region Komunalny" ul. Okóln

POSTANOWIENIE Wójta Gminy Rzgów GKP.6220.2.2011 z dnia 03.06.2011 r.

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kurnika do chowu brojlerów o obsadzie 160 DJP w obrębie Błonice na działce ozn. nr ewid. 76/1". Postanowienie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Rzgów (ul. Konińska 8) na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej...