Uchwały Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA Nr 103/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Rzgów na 2020 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 102/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy Rzgów na 2020 rok. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 101/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Sławsk i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Sławsk. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA Nr 100/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 102/04 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA Nr 99/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów na lata 2020 – 2025. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA Nr 98/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęc

UCHWAŁA Nr 97/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu...

UCHWAŁA Nr 96/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Rzgów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UCHWAŁA Nr 95/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzgów na lata 2020 – 2022. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Treść UCHWAŁY w załączniku.

UCHWAŁA Nr 94/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 14 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia trybu, zasad przyznawania oraz sposobu rozliczania dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek działających na terenie Gminy Rzgów, ze środków budżetu Gminy Rzgów. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dn