Rada Gminy Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Siedziba Rady Gminy

Siedzibą Rady Gminy jest miejscowość Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów.

W sali narad pod wyżej wymienionym adresem odbywają się sesje Rady Gminy oraz posiedzenia komisji Rady.

Informacje o terminach i tematyce sesji (posiedzeń) podawane są do wiadomości mieszkańców gminy na tablicach ogłoszeń w sołectwach i w Urzędzie Gminy Rzgów oraz na stronie internetowej gminy www.gminarzgow.pl.

Rada Gminy Rzgów na kadencję 2014 - 2018 została wybrana w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Skład ustawowy Rady Gminy Rzgów wynosi 15 radnych.

Podstawę prawną działania Rady stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Kompetencje Rady Gminy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity - Dz.U.01.142.1591):

Art. 18.

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Tryb działania Rady Gminy

Rada Gminy obraduje na sesjach, w przypadkach szczególnych na sesjach nadzwyczajnych (zgodnie ze Statutem Gminy Rzgów).

Podstawy prawne działania Rady Gminy

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity - Dz.U.01.142.1591 ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(tekst jednolity - Dz.U.03.159.1547 ze zmianami).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz.U.09.157.1240).

Uchwała Nr 35/03 Rady Gminy Rzgów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzgów

(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego - 03.117.2142).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy

(Dz.U.00.61.710).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

(Dz.U.03.34.282).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy

(Dz.U.00.66.800 ze zmianami).

oraz inne powszechnie obowiązujące akty prawne.

Skład

Przewodniczący Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Radny

Radny

Komisje

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2016 19:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 13648
20 grudnia 2018 15:54 (Michał Czech) - Dodanie członka komisji: Członek.
20 grudnia 2018 15:54 (Michał Czech) - Dodanie członka komisji: Członek.
20 grudnia 2018 15:52 (Michał Czech) - Dodanie członka komisji: Członek.