INFORMACJA OGÓLNA

Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.


Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji kierowanej może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Prezydenta.


Nadawca petycji:

Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.


Można to zrobić w interesie:

- publicznym, czyli wszystkich obywateli,
- podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
- innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.


Petycja powinna zawierać:

- oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków,
- wskazanie adresata petycji,
- wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 t.j. ze zm.). Po wyrażeniu zgody przez podmiot wnoszący petycję lub podmiot w interesie, którego petycję złożono, przepisy ustawy przewidują możliwość ujawnienia danych osobowych (m.in. na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję).


USTAWA O PETYCJACH.

FORMULARZ PETYCJI.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-05-20
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Urząd Gminy Rzgów / Milena Graczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2016 00:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 530
25 maja 2016 00:03 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2016 00:00 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.